Zoek je verblijf
Kamperen
Huren

Disclaimer

De Kennemer Duincampings BV (Kamer van Koophandel 54585147, Statutair: Velserbroek), hierna te noemen de Kennemer Duincampings, verleent u hierbij toegang tot de websites van de Kennemer Duincampings en nodigt u uit uw vakantie te boeken. De Kennemer Duincampings bestaat uit Camping de Lakens (zeeweg 60, Bloemendaal aan Zee), Camping Geversduin (Beverwijkerstraatweg 205, Castricum) en Camping Bakkum (zeeweg 31, Castricum aan Zee).

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Op alle aanbiedingen en boekingen zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Kennemer Duincampings. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Kennemer Duincampings, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy

De Kennemer Duincampings bewaart en gebruikt uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen die rechtstreeks aan ons zijn opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt. De Kennemer Duincampings gebruikt voornoemde gegevens alleen voor het doel waarvoor die aan ons zijn opgegeven en verder voor marketing- of servicedoeleinden, voor zover u ook daarvoor toestemming heeft verleend. De door u verleende toestemming kunt u te allen tijde wijzigen en intrekken door dit via e-mail of op een andere wijze aan ons mee te delen. De Kennemer Duincampings verstrekt de voornoemde gegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële doeleinden. Om op de hoogte te blijven van de ervaringen van onze gasten ontvangt u enkele dagen na thuiskomst een enquête per e-mail. U kunt altijd, bij voorkeur per e-mail, aan de Kennemer Duincampings vragen welke gegevens van u worden verwerkt en vragen in deze gegevens verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, welke de Kennemer Duincampings zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u via e-mail de Kennemer Duincampings hiervan op de hoogte stellen. De Kennemer Duincampings zendt alleen informatie indien uw gegevens aan de Kennemer Duincampings zijn opgegeven.

Contact

Mocht u vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar info@kennemerduincampings.nl